Stosunek pracy

Successful people shaking hands making an agreementUmowa o pracę jest najlepszym i najbezpieczniejszy z punktu widzenia pracownika sposobem zatrudnienia. Stosunek pracy reguluje bowiem wszystkie jego prawa i obowiązki, jak również prawa i obowiązki pracodawcy. Dzięki niemu pracownikowi przysługuje nie tylko odpowiednie wynagrodzenie, ale również wszelkie inne świadczenia, jak prawo do: urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego, zasiłku chorobowego,premii i nagród, itd. Oczywiście status pracy jednocześnie określa obowiązki pracownika, jakie musi świadczyć na rzecz pracodawcy, zgodnie z zapisem zawartym w umowie, odnośnie jego funkcji i zakresu obowiązków. Umowa o pracę ma więc chronić oby dwie strony, zarówno pracodawcę jak i pracownika i może stanowić podstawę do ewentualnych roszczeń w przypadku nieprzestrzegania praw czy nie wypełniania obowiązków którejkolwiek ze stron.

Rozwiązanie umowy o pracę

images (61)Każde wypowiedzenie umowy o pracę musi przebiegać zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Rozwiązanie takiej umowy może następować w różny sposób. Należy do nich na przykład rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W takim wypadku najczęściej nie stosuje się okresu wypowiedzenia. Kolejny sposób to rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Może to być wypowiedzenie ze strony pracownik jak i pracodawcy. W zależności od długości pełnionego stosunku pracy, okres wypowiedzenia jest inny. Różni się również w zależności od tego jaka jest to umowa, np. na okres próbny czy na czas nieokreślony. W szczególnych przypadkach stosuje się również rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia i dotyczy to najczęściej sytuacji kiedy istnieją rażące zaniedbania w stosunku do swoich obowiązków lub łamanie praw, zarówno ze strony pracodawcy jak i pracownika.

Obowiązki pracodawcy

102255_1245967286160_nPracodawca oczywiście poza prawem do wymagania od pracowników pełnienia swoich obowiązków, musi spełniać szereg wymagań w stosunku do pracowników. Do jego obowiązków należą między innymi: organizacja pracy i stanowiska pracy, spełnienie wymagań bhp i ppoż na terenie zakładu pracy i na stanowiskach pracy, terminowa wpłata wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie, przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy pracowników. Ponadto pracodawca powinien wykazywać szacunek dla swoich podwładnych z jednoczesnym poszanowaniem ich dóbr osobistych. W przypadku prac o szczególnym charakterze musi nie tylko zapewnić odpowiednio urządzone stanowisko pracy, ale również właściwą odzież ochronną lub inne środki ochrony dla pracowników. Do jego obowiązków należy również zapewnienie pracownikom szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązki pracownika

retailersOczywiście poza wszelkimi prawami, jakie zapewnia pracownikowi stosunek pracy, musi o n również spełniać swoje obowiązki. Zasady ich pełnienia również regulowane są przez kodeks pracy, co stanowi ochronę zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Pracownik przede wszystkim musi wykonywać swoje zadania w sposób odpowiedni oraz wykonywać polecenia pracodawcy w zakresie pełnionej przez siebie funkcji. Ponadto musi przestrzegać regulaminu pracy i zapisów zawartych w umowie. Są to między innymi: czas pracy, zasady bhp, zasady ppoż, zasady dbania o miejsce pracy, czy odrębnie ustalone zasady przestrzegania tajemnic służbowych. W przypadku nieprzestrzegania zasad przez pracownika, pracodawca ma prawo stosować upomnienia oraz nagany, ewentualnie może to stanowić podstawę o podjęciu decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Urlop wychowawczy

pobrane-97Poza podstawowym prawem rodziców do urlopu macierzyńskiego, rodzic może zdecydować się na urlop wychowawczy. Prawa do tego urlopu można się zrzec. Jeśli zapadnie decyzja o chęci skorzystania z takiego urlopu, to należy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu urlopu złożyć odpowiednie podanie do pracodawcy. Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego to trzy lata z założeniem, że nie może on być dłuższy niż do czasu kiedy dziecko ukończy czwarty rok życia. W przypadku dzieci, które są niepełnosprawne, rodzic ma możliwość wykorzystania dodatkowych trzech lat urlopu z założeniem, że będzie on trwał maksymalnie do osiemnastego roku życia dziecka. W czasie urlopu na wychowanie dziecka nie przysługuje wynagrodzenie, ale po urlopie pracownik ma prawo wrócić na swoje dawne stanowisko, ewentualnie pracodawca musi zapewnić mu stanowisko równorzędne zgodne z kwalifikacjami zawodowymi pracownika.