Recent Comments
Popular Articles

Stosunek pracy

Successful people shaking hands making an agreementUmowa o pracę jest najlepszym i najbezpieczniejszy z punktu widzenia pracownika sposobem zatrudnienia. Stosunek pracy reguluje bowiem wszystkie jego prawa i obowiązki, jak również prawa i obowiązki pracodawcy. Dzięki niemu pracownikowi przysługuje nie tylko odpowiednie wynagrodzenie, ale również wszelkie inne świadczenia, jak prawo do: urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego, zasiłku chorobowego,premii i nagród, itd. Oczywiście status pracy jednocześnie określa obowiązki pracownika, jakie musi świadczyć na rzecz pracodawcy, zgodnie z zapisem zawartym w umowie, odnośnie jego funkcji i zakresu obowiązków. Umowa o pracę ma więc chronić oby dwie strony, zarówno pracodawcę jak i pracownika i może stanowić podstawę do ewentualnych roszczeń w przypadku nieprzestrzegania praw czy nie wypełniania obowiązków którejkolwiek ze stron.

Rozwiązanie umowy o pracę

images (61)Każde wypowiedzenie umowy o pracę musi przebiegać zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Rozwiązanie takiej umowy może następować w różny sposób. Należy do nich na przykład rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W takim wypadku najczęściej nie stosuje się okresu wypowiedzenia. Kolejny sposób to rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Może to być wypowiedzenie ze strony pracownik jak i pracodawcy. W zależności od długości pełnionego stosunku pracy, okres wypowiedzenia jest inny. Różni się również w zależności od tego jaka jest to umowa, np. na okres próbny czy na czas nieokreślony. W szczególnych przypadkach stosuje się również rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia i dotyczy to najczęściej sytuacji kiedy istnieją rażące zaniedbania w stosunku do swoich obowiązków lub łamanie praw, zarówno ze strony pracodawcy jak i pracownika.

Obowiązki pracodawcy

102255_1245967286160_nPracodawca oczywiście poza prawem do wymagania od pracowników pełnienia swoich obowiązków, musi spełniać szereg wymagań w stosunku do pracowników. Do jego obowiązków należą między innymi: organizacja pracy i stanowiska pracy, spełnienie wymagań bhp i ppoż na terenie zakładu pracy i na stanowiskach pracy, terminowa wpłata wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie, przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy pracowników. Ponadto pracodawca powinien wykazywać szacunek dla swoich podwładnych z jednoczesnym poszanowaniem ich dóbr osobistych. W przypadku prac o szczególnym charakterze musi nie tylko zapewnić odpowiednio urządzone stanowisko pracy, ale również właściwą odzież ochronną lub inne środki ochrony dla pracowników. Do jego obowiązków należy również zapewnienie pracownikom szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązki pracownika

retailersOczywiście poza wszelkimi prawami, jakie zapewnia pracownikowi stosunek pracy, musi o n również spełniać swoje obowiązki. Zasady ich pełnienia również regulowane są przez kodeks pracy, co stanowi ochronę zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Pracownik przede wszystkim musi wykonywać swoje zadania w sposób odpowiedni oraz wykonywać polecenia pracodawcy w zakresie pełnionej przez siebie funkcji. Ponadto musi przestrzegać regulaminu pracy i zapisów zawartych w umowie. Są to między innymi: czas pracy, zasady bhp, zasady ppoż, zasady dbania o miejsce pracy, czy odrębnie ustalone zasady przestrzegania tajemnic służbowych. W przypadku nieprzestrzegania zasad przez pracownika, pracodawca ma prawo stosować upomnienia oraz nagany, ewentualnie może to stanowić podstawę o podjęciu decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Urlop wychowawczy

pobrane-97Poza podstawowym prawem rodziców do urlopu macierzyńskiego, rodzic może zdecydować się na urlop wychowawczy. Prawa do tego urlopu można się zrzec. Jeśli zapadnie decyzja o chęci skorzystania z takiego urlopu, to należy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu urlopu złożyć odpowiednie podanie do pracodawcy. Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego to trzy lata z założeniem, że nie może on być dłuższy niż do czasu kiedy dziecko ukończy czwarty rok życia. W przypadku dzieci, które są niepełnosprawne, rodzic ma możliwość wykorzystania dodatkowych trzech lat urlopu z założeniem, że będzie on trwał maksymalnie do osiemnastego roku życia dziecka. W czasie urlopu na wychowanie dziecka nie przysługuje wynagrodzenie, ale po urlopie pracownik ma prawo wrócić na swoje dawne stanowisko, ewentualnie pracodawca musi zapewnić mu stanowisko równorzędne zgodne z kwalifikacjami zawodowymi pracownika.

Podział urlopu macierzyńskiego pomiędzy obydwoje rodziców

pobrane-99Urlop macierzyński, wbrew swojej nazwie przysługuje również ojcu dziecka. Oczywiście jak i w przypadku kobiet musi on podlegać stosunkowi pracy. Prawa ojca do urlopu tego typu są nieco inne i może on uzyskać okres wolny od pracy na opiekę nad dzieckiem w mniejszym wymiarze niż matka. Oczywiście skoro jest to urlop na czas kiedy ma być sprawowana opieka nad dzieckiem, to ojciec musi mieć faktyczna możliwość realizacji takich zadań. Jeżeli ojciec zdecyduje się na taki urlop, to następuje podział macierzyńskiego pomiędzy obydwoje rodziców. Generalnie oznacza to, że kobieta zrzeka się części swojego urlopu na rzecz ojca. Prośba taka powinna być złożona na piśmie. Warunkiem jest jednak wykorzystanie przez matkę minimum 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Podanie powinno zostać złożone n tydzień przed planowanym terminem powrotu do pracy.

Urlop macierzyński

images-65Urlop macierzyński przysługujący matkom zaraz po porodzie. Dotyczy to kobiet, które urodziły w okresie trwania stosunku pracy. Generalnie oznacza to, że w chwili porodu kobieta jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od kilku czynników. Głównie jego długość uzależniona jest od mnogości porodu. Jeżeli poród, w którym urodziło się jedno dziecko to okres urlopu obejmuje 20 tygodni. Jeżeli urodzone zostały bliźniaki,trojaczki, czworaczki pięcioraczki lub więcej, wymiar urlopu powiększa się i wynosi odpowiednio w kolejności31, 33, 35 i 37 tygodni. W tym czasie przysługuje zasiłek macierzyński. Okres „macierzyńskiego” nie może być krótszy niż osiem tygodni. Według przepisów prawa do urlopu macierzyńskiego nie można się zrzec. Można natomiast podzielić takie prawo pomiędzy obydwoje rodziców, ponieważ wbrew nazwie urlop taki przysługuje również ojcu dziecka.

Chorobowe

images-66Dla każdego pracownika bardzo ważna jest ochrona zdrowia. Stosunek pracy reguluje dostęp pracownika do publicznej służby zdrowia, ponieważ od jego wynagrodzenie pracodawca jest zobowiązany odprowadzać odpowiednie składki zdrowotne. Ponadto pracownik ma zapewnione wynagrodzenie na okres ewentualnej niezdolności do pracy, której przyczyną jest choroba. Jeżeli choroba przebiega dłużej niż 30 dni, świadczenia dla pracownika wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto pracownik jest chroniony w tym okresie przez prawo pracy przed zwolnieniem. Ponieważ podczas uzasadnionej nieobecności w pracy, pracodawca nie może zwolnic pracownika. Oczywiście wizyta w miejscu pracy w celu złożenia kolejnego zwolnienia lekarskiego nie jest traktowana jako obecność w pracy i nie może stanowić okazji do wypowiedzenia umowy.